Dış Ticaret Merkezi

Dış Ticaret Merkezi

20 Haziran 2017 Kapalı Yazar: admin

Dış Ticaret Merkezi Projesi 2017

 

Dış Ticaret Merkezi ( DTM )

Günümüzde hemen her ticari kurum küreselleşmenin doğrudan veya dolaylı olarak etkisi altında bulunmaktadır. Küreselleşme ile ülkeler ithalatta uyguladıkları vergileri gün geçtikçe düşürmekte ve yeni ürün ve teknolojiler hemen her ülkede tüketici davranışlarını etkileyerek değiştirmektedir.

Küreselleşme teknolojik gelişmeyle daha da hızlanmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi dünyayı küçük bir köy haline getirmekte ve dünya ticaretinde genel kabul görmüş rekabet üstünlüğü teorilerini değiştirmeye başlamıştır.

Dünyada yasanan bu gelişmeler, açık ekonomiye sahip olan ülkemizi de etkilemekte ve dolayısıyla ihracatın ülke ekonomisindeki yeri hızla önem kazanmaktadır. Ülkenin zayıf noktası olan cari açığın kapatılması için stratejik hedefler ihracata yönelik olarak belirlenmektedir. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planında Türkiye’nin ihracatının 500 Milyar Dolara, dünya ekonomileri içinde 10. sıraya yükselmesi hedeflenmektedir.

Nitekim Türkiye’nin 2003 yılında yaklaşık 47 Milyar Dolar olan ihracat rakamı 2013 yılında yaklaşık 152 Milyar Dolara yükselmiş ve bu hedefin gerçekleştirilmesi için önemli bir yol kat edilmiştir. Türkiye’nin 2013 ihracatının %59 unu gerçekleştiren, 1-249 çalışanı bulunan küçük ve orta ölçekli isletmeler KOBI, ülke ekonomisinin birçok göstergesinde olduğu gibi bu gelişim sürecinin de önemli aktörlerindendir. KOBİ’ler ülkemizde toplam girişim sayısının %99,8 ini oluşturur; issizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesinde yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibariyle ülke ekonomisinde etkili bir rol oynamaktadırlar.

KOBİ’lerin ülke ihracatındaki rolü de gün geçtikçe artmaktadır, ancak KOBİ’ler bu artısın beklenen oranda gerçekleşmesini engelleyen bazı sorunlar ile karsı karsıyadır. Bu sorunlar; finansman, bürokratik, pazar, hammadde, iş gücü sorunları ve daha da önemlisi bilgi ve veri yetersizliğinden kaynaklanan sorunlardır.

Bölgesel kalkınma planında ise hedeflenen 75 milyar $ ihracatın, sadece baksa bölgelerden getirerek Türkiye’ye fayda sağlamayan, tam tersine bölgesel rakamlarla oynamayı sağlayan, gerçekçi olmayan, istatistiksel gelişmeyle değil, bölgedeki isletmelerin ihracata yönlendirilmeleri ve bu konuda bilinçlenmelerinin sağlanması ile gerçekleştirilebileceği inancımızdır.

Üye isletmelerin gelişme, kurumsallaşma ve ihracat potansiyelleri olmasına rağmen, konuyu takip edebilecek personel veya bilinç seviyesinde olmamaları, bu konuda Ticaret odasında veya Ajans ofisinde her ne kadar eğitimler verilse de, bu eğitimlere katılacak zamanı olmayan isletmelerin bu eğitimleri çalışma alanlarında uygulamalı olarak almaları gerekmesi, bunu hem eğitim, hem de danışmanlık olarak alabilme imkânının yaratılabilmesi gerekliliği vardır.

İsletmelerin yurt dışı müşteri bulma, ürün tanıtım, sipariş kabul, akreditif işlemleri, müşteri ağırlama, gümrük işlemleri, satış sonlandırma ve CRM gibi hizmetlerini profesyonel olarak takip edebilecek bir takım oluşturmak ve bu ekip ile işletmelerde koordinasyon sağlayabilecek personeli eğitmek gibi işletmelerin zaman ayrılmakta zorlandığı iş ve işlemleri DTM yürütecektir.

Firmalar; yönetim, üretim ve pazarlama gibi konularda en büyük sorun olarak vasıflı iş gücü eksikliği konusundan şikâyet etmektedirler. Yine, ihracatın önündeki engellerin basında iş gücü eksikliği gelmektedir.

Buna rağmen, firmalar, yeterli ve yerinde dışarıdan sağlanacak destek ile mevcut iş gücünü geliştirerek bu engelleri asma imkânına sahiptir. Ancak insan kaynakları eğitimine verilen önemin az olması bu durum ile çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için;

Kurumsal eğitimlerin önemi konusunda farkındalık yaratılması,

Destek sağlayıcı kurumlar tarafından düzenli ve kaliteli eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve temin edilmesi,

Firma düzeyinde eğitim ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, bölgede faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerini arttırabilecek tedbirler olarak sıralanabilir.

Firmaların üretim ile ilgili sorunlarının ortadan kaldırılması ve yüksek kapasite kullanım oranlarına ulaşarak karlılıklarının artırılması için; finansal kapasitelerinin geliştirilmesi ve isletme sermayelerinin arttırılması için farkındalık yaratılması faydalı faaliyetler arasında gösterilebilir.

İhracata yatkınlık konusunda; firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlerin dış pazarlarda rekabet sansı olduğunu düşünmeleri ve bu alanda rekabet edebilmek için ne gibi avantajlara sahip olmaları gerektiğinin bilincinde olmaları firmaların ihracat konusunda motivasyonlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Firmaların yalnızca yarısı genellikle düzensiz olarak ihracat faaliyetlerinde bulunuyor olmalarına rağmen; fuarlara katılım ve yabancı dilde tanıtım araçlarının öneminin farkındadır. Ancak, katılımcı firmalar, ihracat yapmalarının önündeki engellerin basında, bu konuda bilgili ve deneyimli işgücü eksikliği ile yabancı dil sorunundan bahsetmektedirler. Bu engeli; girdi maliyetlerinin yüksekliği, pazarlar ve ihracat uygulamaları hakkında bilgi eksikliği takip etmektedir.

İşte bu proje kapsamında derneğimizin ve isletmelerin ortak eğitimleri, kurumsallaşma çalışmalarında destek verilmesi, kurulacak olan dış ticaret merkezinin koordinasyonu, isletmelerin diğer ülke ticari ataşeleri ile görüşerek alacakları bilgiler sonucunda, ihracatta kendilerine daha fazla güven sağlayacakları, bölgesel anlamda ciddi bir ihracata yönelik imalat talebi yaratacaktır. Bu şekilde ihracata yönelik çalışacak imalat sanayisi, daha kalifiye personel çalıştırmak zorunda kalacak, atölye tarzından vardiyalı fabrika tarzına dönecek ve ek istihdam ile personel kalitesi sağlayacaktır

DTM Projesi ile

Bir Dış Ticaret Merkezi oluşturmak,

DTM personeli istihdam etmek,

Bunları eğitmek,

Dernek yöneticileri ve ihracat potansiyelli isletmelerin dış ülke ticari ateşeleri ile görüşmelerinin sağlanması

İhracat yapan üye sayısını en az %60 arttırmak

İhracat yapabilecek Kalite yönetimi, yeterlilik, kapasite, ürün takip ve müşteri yönetimi gibi değerlere yeterlilik sağlayabilecek isletme sayısını arttırmak

Yabancı ülke diplomatları ile yapılacak görümseler ile yurt dışında Türkiye’nin girişimcilik ve ticari değerlerini sahiplendiğini gösterebilmek

Derneğin kalite ve hizmet kapasitesini geliştirmek

İsletmelerimizin uluslararası Ekonomi bakanlığı tarafından desteklenen sitelere üye olarak rekabet piyasasına girmesini sağlamak

Uluslararası sitelere kayıt yapan isletmelerimizin ürün ve taleplerinin takibi ile kapasitesi olmayan isletmelere pazarlama ve müşteri takip imkânı sağlamak

İsletmelere KOSGEB ve Ekonomi Bakanlığı destekli gezi, fuar katılımlarında yol gösterecek profesyonel ekip oluşturabilmek gibi amaçlar gerçekleştirilecektir.

Bu amaçlara yönelik olarak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ( MARKA )’ya Referans Numarası: TR42/17/TD ile 07.05.2017 tarihinde Teknik Destek Projesi kapsamında proje teslim edilmiştir.

2017 Haziran ayı içerisinde KOSGEB’e 1WU9F referans numarası ile Tematik Proje hazırlanmış ve sunulacaktır.

2017 Aralık tarihine kadar da AB projeleri kapsamında Yurt dışı iş birliğine yönelik bir proje hazırlanmaktadır.

 

[huge_it_forms id=”13″]