Tüzük

DERNEK ADI VE MERKEZİ
MADDE 1) Derneğin adı, Girişimci İş Adamları Derneği’dir. Derneğin kısa adı ( GİADER )’dir. Derneğin merkezi Düzce’dedir. Dernek Yurt içi ve Yurt dışında şubeler açabilir.
DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
MADDE 2) – Derneğin amacı;
a) Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğler doğrultusunda, Türk halkının demokratik düzen içerisinde sanayici, işadamı, üniversiteler, eğitim kurumları, mesleki kuruluşlarla, tüccar, sanatkâr, bilim ve teknoloji uzmanlarının birlikteliklerini ticari, sınai, sosyal ve manevi güç birliği çerçevesinde, ,teknoloji, sermaye, iletişim, fikir alış verişi koordinasyonunu sağlayarak; zamanın hızlı değişim ve gelişmelerini yakından takip edip, Türk ekonomisini güçlendirmek amacıyla, hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükseltmek ve yeni girişimcileri desteklemektir.
b) Ülkemizde hak ve adalet ölçülerine dayalı serbest ticaret kurallarının yerleşmesi ve ülkemizin insan çevre ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, hem ülkemiz hem de dünya insanlarının faydalanması adına, tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli üretimini ve dağıtımını sağlayacak çevreye uyumlu ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını hedef alan politikaları destekler.
c) Bu çerçevede oluşan proje, görüş ve önerileri doğrudan parlamento, hükümet ve yabancı devlet yetkililerine, bu devletlerin Türkiye’deki temsilciliklerine, uluslararası kuruluşlara ve basın yayın aracılığı ile kamuoyuna ileterek, sermaye, düşünce, hareket ve faaliyet birliği oluşturmak.
d) Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlayarak, yeni ve etkin projeler üretip, Türk halkına ve ekonomisine yansıtarak, neticede ortaya çıkacak olan toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturmak.
e) Uluslararası iş dünyası ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği doğrultusunda, ülkemiz sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomik yapımızın istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışır.
f) Serbest piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının devlet kurumları arasında yerleşmesine, iş adamlarının ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyetler yapmalarına çalışır.
g) Toplumumuzun temel kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş, medeni insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir devlet anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.
h) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesini, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını ve bunun neticesinde büyük işletme yapısını kazanmalarını destekleyerek ülkemiz sanayisinin ekonomik büyüklük yapısına katkıda bulunmak
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
A) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunarak, yardımlaşmak suretiyle, gerçek teşebbüsün girişimleri ve yapıcı gücünü Ülke kalkınmasına kazandırmak ve yurt ekonomisini güçlendirmek amacı taşıyan tüm çalışmaları teşvik etmek,
B) Eğitim ve öğretim konularına gereken şekilde ağırlık vererek, bu alanlarda yardımcı çalışmalarda bulunmak,
C) Sermaye, emek ve teşebbüsü bir arada düşünerek, sosyal devlet anlayışı içerisinde gerçekçi girişimlere her türlü bilgi yardımında bulunmak ve bu girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılması için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek,
D) Faaliyet göstermekte olan sanayi ve ticaret kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı ürün pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek ve bu ürünlerin iç ve dış piyasalarda tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak,
E) Yurt ekonomisinde verimliliğin artırılmasına ilişkin bilgi aktarımına yardımcı faaliyetlerde bulunmak,
F ) Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırılması için teknolojik yeniliklerin tanıtımına ve bu yeniliklerin uygulanmasına katkıda bulunmak,
G ) Ekonomik büyümenin hızlandırılması amacı ile döviz kazandırıcı hizmet ve girişimlere yardımcı olmak,
H) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek gayesiyle radyo televizyon, gazete, dergi, broşür ve her türlü yayın vasıtalarından istifade etmek ve gerektiğinde bu konuda Dernek adına bir fiil faaliyetlerde bulunmak,
I) Dernek amacına uygun olarak toplantılar, kurslar, seminerler, sergiler, kongreler, konferanslar tertip etmek, organizasyonlar, geziler tertip etmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak bilimsel araştırmalar yapmak, arşiv oluşturmak, plan ve projeler yapmak, devlet kurumlarından faydalanmak isteyen girişimcilere KOSGEB girişimcilik eğitimleri vermek,
J) Amaçları dâhilinde menkul ve gayrimenkul mal tasarruflarında bulunmak,
K) Dernek amacına uygun olarak herhangi bir vakıfa üye olabilir veya vakıf kurabilir, konusu ile ilgili bir federasyona üye olabilir.
L) Dernek amacına uygun bağış yapmak ve bağış toplamak, yarışmalar düzenlemek, yardım amacı ile piyango, balo vb. faaliyetlerde bulunmak.
M) İşletmelerin ihtiyacı olacak eğitimleri açmak, bu eğitimleri açmak için Resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
N) Banka ve benzeri kurumlar ile anlaşmalar yaparak Girişimcilere ve dernek üyelerine yeni mali kaynak ve imkânlar yaratmak.
I – Örgütlenme- Komisyon Faaliyetleri
a) Dernek, Türkiye ekonomisini planlı ve bilinçli bir şekilde kalkındırmak için, sanayici ve işadamlarının, bu alandaki meslek guruplarının birlikteliğini sağlar. Koordineli bir şekilde, bilinçli olarak çalışabilmeleri için, dernek bünyesinde toplar, teşkilatlandırır, gelişme ve örgütlenmelerini teşvik eder, güvenli çalışma ortamları sağlar.
b) İş dünyasındaki kuşatıcı konumu itibariyle ülkemiz insanının, çağın gerektirdiği tüm müspet gelişmelere açık, geleneklerine bağlı, ahlaki değerleri önde tutan bir toplumsal yapıya ulaşmasına yönelik çalışmalar yapar.
c) Derneğimiz amaçlarını gerçekleştirmek için, yurt içi ve yurt dışında bulunan ulusal, uluslararası, bölgesel, yerel, sektörsel ve kuruluşlar bazında faaliyet gösteren, derneğimizin tüzük, ilke ve hedeflerini benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörsel kurum ve kuruluşlar ile birlikte kurucu üye olarak federasyon veya konfederasyonlar kurar, kurulmuş ve kurulacak olan federasyon veya konfederasyonlara üye olarak katılır.
d) Sanayici ve iş adamlarımız arasında meslek gurupları ve icraatları doğrultusunda genç işadamları ve sektörler bazında komisyonlar, şube ve temsilcilikler kurarak, daha etkin iletişim ve birliktelikler oluşması için, kalkınma, kültürel faaliyetler, sosyal yardımlaşmalar yapar, sosyal tesisler, lokaller, çay bahçesi, misafirhane, hastane, sağlık ve huzur evleri, aş evleri, eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphaneler açar veya üyelerine destek için ortak olur.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, dernek, vakıf, eğitim kurumları, üniversiteler vb. birlik ve kuruluşlar ile ilişkiler kurar ve ortak çalışmalar yapar.

f) Ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal konuları ile ilgili araştırmalar yaptırır ve yayınlar. Ülkemizin iç ve dış etkenlerden dolayı karşılaştığı tüm sorunları ile ilgili araştırma raporları, görüşler ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak vakıf kurar ve çalıştırır.
g) Avrupa Birliği ile karşılıklı faydalanma esasına uygun olarak ilişkileri geliştirme adına yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla temas kurarak iş dünyasının görüş, düşünce, öneri ve beklentilerini yansıtır, bu faaliyetleri ile alakalı olarak kamuoyunu bilgilendirmek için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.
h) İş dünyasının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının sağlanması, ilişki ve iletişimlerinin güçlendirilmesi, iş potansiyellerinin oluşturulması amacıyla önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda temsilcilikler açar ve çalıştırır.
II – Ticaret ve Yatırım Faaliyetleri
a) Ülkemizde faaliyet gösteren iş adamlarımızın, ekonomik, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışındaki etkinliklerinin gelişme ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet gösterir. Gelişmiş ülkelerin plan ve projelerini dikkate alarak ülkemizin milli gelirlerinin artırılması ve bu gelirlerin halka adil bir şekilde yöneltilmesini teşvik ederek, bağımsız özgür bir ekonomik gücün oluşması için çalışmalar yapar.
b) Milli ekonominin gelişmesi yolunda; ithalat, ihracat, yatırım ve döviz getirici proje çalışmaları yaparak özel, tüzel ve resmi kuruluşlarla iş birliğiyle, ekonomimizin gelişmiş ülkelerin ekonomileri karşısında rekabetini sağlama yolunda, en son teknik imkanlardan faydalanarak, kalite ve üretimin artırılması, üretimin ihracata yönlendirilmesi doğrultusunda uluslararası piyasalarda, pazarlama amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fuarlar açar, diğer fuarlara katılır, tanıtım ve pazarlamada, yardım ve destek sağlar.
c) Dernek amacına uygun faaliyetleriyle ilgili olarak, Genel Kurul kararı ile gerektiği kadar menkul ve gayrimenkule, tasarruf ve Lehine veya aleyhine ipotek tesis etmek, ipoteği feshetmek dahil olmak üzere, satın almak, takas yapmak, her nevi irtifak, şuf’a, gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, telkin veya fek etmek, şartlı ve şartsız bağış kabul etmek, dağıtmak, yatırımlara ve ortaklıklara katılmak, gelir temin etmek amacıyla konut ve iş yerleri yapmak, yaptırmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, üyeleri ile birlikte konut yapmak, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, konut ve iş yeri yapım kooperatifleri kurmak, çalıştırmak, yardımlaşma sandığı kurmak, çalıştırmak, araç satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek.
d) Yukarıdaki faaliyetleri yapabilmek için, finans sağlamak amacıyla gerektiğinde, dernek adına veya üyelerle birlikte ortaklık kurmak, yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletmeler açmak, kapamak, ortak olmak, yeterli görevli personel almak ve çalıştırmak.
e) Ülkemizin dünya ekonomik yapılanması içerisinde rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için önemli yapı taşları olan sanayi ve hizmet sektörlerinde verimli çalışmaları teşvik etmek, insan ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak teknolojik yatırım ve gelişmeleri teşvik eder. Bu yöndeki faaliyetleri destekleyecek politikalar oluşturan karar mekanizmalarını etkileyecek ve bilgilendirecek çalışmalar yapar.
f) Tarım ve tarım ürünlerinin üretimi, meyve ve hayvancılık üretimi ile bunların yurt içinde ve yurt dışında değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmak.
g) Spor kulübü kurmak veya çalıştırmak, diğer sportif faaliyetleri yaptırmak.
h) Ülkemizin istikrarı ve sosyal uzlaşmanın temini için, dünya ile entegre olabilmiş serbest piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak, ekonomik büyümenin sağlanması, sermaye ve iş gücünün birbirini tamamlayıp girişimcilik kabiliyetlerini geliştirecek; istihdam, eğitim, sosyal güvenlik, can güvenliği, sağlık ve çalışma koşulları gereksinimlerinin karşılanması amacıyla tüm iş dünyası ile düşünce ve eylem birliği oluşturma yönünde çalışmalar yapmak
i) Ülkemiz sanayici ve işadamlarının ülkemizin her türlü gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kendi görüş ve çözüm önerilerinin etkili karar odaklarına duyurulması ve kabul görmesi amacıyla temaslarda bulunmak. Bu amaca ulaşmak için ve derneğin amaç ve faaliyetlerini ülke gündemindeki önemli ekonomik, sosyal ve kültürel konularda oluşturduğu görüşlerini kamuoyuna, yetkililere ve ilgililere duyurmak amacıyla radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet gibi basın ve yayın araçlarından yararlanır.
j) Yukarıdaki faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, paneller, açıkoturumlar, konferanslar, kongreler, zirveler, şuralar vs. düzenler.
k) Dernek yurt içi ve yurt dışında proje ve faaliyetleri ile ilgili kredi alır ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliği sivil toplum örgütleriyle ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi, fon vs. gibi destekler alır, aynı zamanda üyelerini de faydalandırır.
III – Eğitim ve Sosyal Faaliyetler
a) İş alanlarında teknik ve vasıflı insan yetiştirmek için, yurt içinde ve yurt dışında, mevcut eğitim kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi, kendisi de gerekli alanlarda okullar, dershaneler, mesleki kurslar açar, işletir veya bahsi geçen kuruluşlara ortak olur. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için her alanda ihtiyaç duyulduğu kadar eğitimci, uzman ve sanatkâr çalıştırır veya diğer kuruluşlara eğitim için yeteri kadar insan gönderir.
b) Sosyal ve kültürel amaçlı gezi ve seyahatler, konser, konferans, panel, açıkoturum, seminer, gösteri, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip eder.
c) Yurt içinde ve yurt dışında kendi birimleri aracılığı ile ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere, ayni, nakdi yardımlar yapar ve tıbbi yardımlar yapar. Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyaç sahiplerine kitap, dergi, eğitim ve iş aracı, bedelli veya bedelsiz, dağıtımını yaparak, gelecek kuşakların daha bilinçli ve daha teknik kabiliyetli olmalarına yardımcı olur.
d) Yardım yapılan kişilerin gelir seviyesi hakkında istatistik bilgi toplamak amacıyla, basın ve hükümet yetkilileriyle doğrudan iletişim kurar.
e) İş dünyasının ve Türk milletinin tarihsel gelişim bilgilerini, kültürel ve manevi değerlerini, milli ve manevi şahsiyetlerini korumak, tanıtımını yapmak, gelecek kuşaklara gerçek bilgiler bırakmak için, gerçek ve bilimsel tarafsızlığa sahip bilgi birikimleri oluşturmak, bu hizmetlerin yapıldığı, müze, arşiv, kütüphane, okuma salonları, etüt merkezleri gibi yerlere yardımda bulunmak, ilim araştırma ve arşiv hizmetleri yapmak.
f) Sanayici ve iş adamlarımızın, çalıştırmış oldukları personellerinin kurumsal, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan konularla ilgili seminer, kurs, panel, sempozyum, konferans vs. düzenler.
IV – Yardım Faaliyetleri
a) Memleketimizdeki aşırı israfın, gıda ve besin maddelerinin hızlı bir şekilde yok olmasını önlemek veya geciktirmek, bu yolla bir kısım insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, şirketlerden, marketlerden, şahıs ve şirketlerden yapılacak olan veya yapılması tahmin edilen, dayanıklı, dayanıksız besin ve gıda maddelerinin değerlendirilmesi, korunması veya insanlığın amacına uygun şekilde bedelsiz yardım amacıyla tüketilmesini sağlamak için, gıda bankacılığı kurarak, işletip, sevk ve dağıtımını yapmak.
b) Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı sağlamak için, yurt içi ve yurtdışında çeşitli yerlerde paneller, sohbetler, toplantılar, tanışma ve kaynaşma amaçlı yemek, ikram da bulunmak, ödüller dağıtarak barış ve sivil toplum anlayışını geliştirmek. Bu organizelerde, tatbikat yapılarak, kimsesiz yetim, mağdur, sakat, hasta, öğrenci, şehit ve gazilerin kalanlarına ve yardıma muhtaç insanlara, ayni ve nakdi yardım yapmak.
c) Derneğin tanıtımı ve geniş kitleye hizmeti için basın ve medya ilişkilerine önem verilerek, gerekli faaliyetlerde bulunmak, diğer dernekler, vakıflar, sanayi ve iş adamları ile diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış veriş ve işbirliğinde bulunmak ve yasal ölçüde kalmak kaydıyla her türlü yardımlaşmayı yapmak. Canlı kurban ve cansız kurban eti bağışı kabul ederek, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtmak.
d) Yurtiçinde ve yurtdışında, okul, pansiyon, hastane, cami, yol, köprü yaptırmak çalıştırmak, daha iyi hizmet verebilecek kuruluşlara devretmek, bağışlamak veya yapanlara yardımcı olmak. Deprem ve afetlerde maddi ve manevi yardımlar yapmak.
e) Yurt dışındaki şahıs ve kuruluşlardan yasaların izin verdiği ölçüde ayni ve nakdi yardım almak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. Dernek gerektiğinde vakıf kurar ve hizmet alanlarını genişletir.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Sosyal, kültürel ve ticari alanda faaliyet gösterir.
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 3) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her 20 yaşını bitirmiş TC uyruklu gerçek kişiler ve tüzel kişiliği bulunanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. (Tüzel kişiliğe haiz üyelerde yetkili kişi, gerçek kişilere ait şartlara tabidir.) Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğe üye olabilmek için kişilerin ticari – sınai faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları yahut topluma ve ekonomiye yön veren kuruluşlarda yönetici konumunda görev almaları gerekmektedir. Kurucular Derneğin asil üyeleridir. Üyeliği uygun görülenler Dernek Tüzüğü’ ne ait şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. 65 ( altmış beş ) yaşını dolduran üyelerin asil üyelik sıfatları sona erer. Fahri üye olarak üyeliğe devam edebilirler. Şu kadar ki, 65 (altmış beş)yaşını doldurmuş olsalar bile kurucu üyelerin asil üyelik sıfatları sona ermez.
Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
A) Üyelik başvurusu iki asil üyenin tavsiyesi ile birlikte yapılır. Dernek’ten temin edilen aday üyelik formu doldurulup imzalanır, istenilecek üyelik aidatının peşin miktarının makbuzu veya dekontu ibraz edilerek ve iki asil Dernek üyesi tarafından takdim edilerek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur,
B) Aday üyelik formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihten itibaren Yönetim Kurulu gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak 30 gün içinde isteğin kabul veya ret edildiğine ilişkin karar alır ve üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ister,
C) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirilmesinden sonra “Dernek Üye Defterine” kimliği işlenir ve “Üye Kimlik belgesi” verilir,
D) Kabul muamelesi sonuçlanıncaya kadar aday üye Derneğe devam edemez. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Demek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez,
E) Ret tarihinden itibaren aradan 1 yıl geçmeden talep yenilenemez. Talep 2 defa ret edilmiş ise bir daha Derneğe giriş için başvurulamaz.
Dernek amaçlarına uygun ve layık görülen özel kişiler Yönetim Kurulu’nun 2 / 3 çoğunluğunun kararı ile fahri üyeliğe ve şeref üyeliğine getirilirler. Fahri üye ve şeref üyeleri Genel Kurul’ a dinleyici olarak katılabilirler, fakat oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Görüşlerini belirterek dilek ve temennide bulunabilirler.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 4) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 5) Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller;
A) Aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen tebliğinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde ödemeyenler,
B) Kanunlara ve Dernek Tüzüğü’ ne aykırı davrananlar,
C) Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,
D) Derneğin amaç ve menfaatlerine aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunanlar,
E) Yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûmiyetleri sabit olanlar,
F) Genel Kurul tarafından üyelikten çıkarılmasına karar alınanlar,
G) Verilen Görevlerden sürekli kaçınmak,
H) Dernek Organlarınca verilen kararlara uymamak.
I) Başkana, yönetim kuruluna hakaret, ağır sözlerle itham ve adaba aykırı söylemlerde bulunmak.
Üyelikten çıkarmaya ilişkin karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Kişi bu itirazını çıkarma yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yazı ile Yönetim Kurulu’na yapar. Bu itiraz ilk Genel Kurul toplantısında incelenerek karara bağlanır. Üyelikten çıkarılan kişi itiraz etmediği takdirde Yönetim Kurulu kaydını siler. Üyelikten ayrılan veya çıkarılan kişilerin ödemiş oldukları ödentiler, bağış ve yardımlar hiçbir şekilde iade edilemez.
DERNEK ORGANLARI
MADDE 6) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetim Kurulu,
D) Haysiyet Divanı,
E) Kadınlar Kurulu.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAGRI VE TOPLANTI USULLERİ
MADDE 7) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel Kurul’un toplantı gününden 1 ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler ile fahri üyeler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamaz. Aidatını ödemeyen asil üyeler ve fahri üyeler dinleyici olarak katılabilir, dilekte ve temennide bulunabilirler.
Çağrı Usulü *
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, sms veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü *
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve seçim listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan Madde’ler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA, KARAR ALMA, USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar *
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona ve konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
14- Federasyon ve Konfederasyon delegelerinin belirlenmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 10-Yönetim Kurulu, 7 ( yedi ) asil ve 3 ( üç ) yedek, en çok 9 ( dokuz ) asil ve 5 ( beş ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Genel Kurul’ca gizli oyla asil üyeliğine karar alındıktan sonra asil üyelikte 1 (bir) ayı sona eren üyeler arasından 3 (üç) yıl için seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, biri adet başkan vekili olmak üzere iki adet başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak ve / veya Yurt içi, Yurt dışı şubeler kurmak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- Dernek adına Lokal, kafeterya, restoran gibi gelir getirici işletmeler açarak, faaliyetlerde bulunmak.
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Genel Kurul’ca gizli oyla asil üyeliğine karar alındıktan sonra asil üyelikle 3 ( üç ) ayı sona eren üyeler arasından 3 (üç) yıl için seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12) Haysiyet Divanı Genel Kurulunun asil üyelikte karar alındıktan sonra üyelikte 24 (yirmi dört) ayı sona eren Derneğin tecrübe sahibi üyeleri arasından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçeceği 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden meydana gelir. Yedek üyeler asil üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde aldıkları oy sırasına göre Haysiyet Divanı’na katılırlar. Haysiyet Divanı seçimi müteakip toplanır, kendi çalışma şeklini tespit eder ve bir başkan vekili seçer. Bu seçim sonucu Yönetim Kurulu’na bildirilir. Haysiyet Divanı başkanı, dernek başkanıdır. Haysiyet Divanı gerektikçe toplanır ve Yönetim Kurulu’nca sunulan hususları karara bağlar. Haysiyet Divanı ekseriyetle karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Kararlar dernek üyelerini ve dernekte çalışan personelleri kapsar.
Haysiyet Divanının Çalışma Usul Esasları
A) Haysiyet Divanı ilgilileri kurul halinde veya raportör üye marifeti ile dinler. Şikâyet edilen üyenin sözlü veya yazılı savunması alınmadıkça herhangi bir karar verilemez. Üye kendisine yazılı olarak bildirilen ve savunmasını yapmak için davet edilen günde hazır bulunmaz veya verilen süre içinde savunmasını kurula ulaştırmaz ise mevcut duruma ve toplanan delillere göre karar verilir. Kurul şahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapmak yetkisine sahiptir.
B) DİSİPLİN CEZALARI: Haysiyet Divanınca verilecek cezalar şunlardır;
1) Uyarı: En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve üyenin siciline işlenmez, Bu ceza gerekli görüldüğü takdire dernek başkanı tarafından da verilebilir.
2) Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunu ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir, Bu ceza gerekli görüldüğü takdire dernek başkanı tarafından da verilebilir.
3) Geçici Olarak Dernekten Uzaklaştırma: Bu ceza bir aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyenin Derneğe girmekten ve imkânlarından faydalanma haklarından alıkonulmasıdır. Geçici olarak uzaklaştırma cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir,
4) Sürekli Olarak Dernekten Çıkarma Üyenin kaydının silinmesidir. Karar Dernek ilan tahtasına asılır ve Dernek üye kayıt defterinden kaydı silinir.
C) CEZALARIN TAKDİRİ: Haysiyet Divanı kendisine intikal eden olayın mahiyetine, tarafların durumuna ve özellikle Derneğin ahengine ve varlığına yaptığı tesirin ehemmiyet ve derecesine ve bu husustaki iç yönetmeliklere göre yukarıdaki cezalardan birini seçmekte, takdir yetkisine sahiptir. Azaltıcı sebeplerinin mevcudiyeti halinde gerekçesini belirtmek suretiyle bir aşağı derecedeki cezayı uygulayabilir. Şu kadar ki; Derneğe üye olmak niteliğine sahip bulunmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye seçilmiş olan kimseler sürekli olarak üyelikten çıkartılır.
D) CEZALARIN KESİNLİĞİ VE TUTANAKLARI: Haysiyet Divanı çalışmaları özel tutanaklarla tespit edilir ve bu tutanaklar kurulca imzalanır. Çalışma sonunda verilecek kararlar tasdikli karar defterine aynen geçirilir ve karara katılanlar tarafından imza altına alınır. Haysiyet Divanının sürekli çıkarma dışındaki kararları kesindir.
E) KARARLARIN UYGULANMASI: Haysiyet Divanı kararlarını Denetim Kurulu uygular ve gerekli tedbirleri alır.
F) ÇIKARMA KARARLARINA İTİRAZ VE ŞEKLİ; Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye ilk Genel Kurul toplantısında sunulmak ve gündeme alınmak üzere kararın kendisine tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde itirazını Yönetim Kurulu’na vermek zorundadır. Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye itirazını Genel Kurula bizzat yapabileceği gibi yazı ile tevkil edeceği bir asil üye marifeti ile de yaptırabilir. Haysiyet Kurulu’na vereceği açıklayacağı bilgilerden sonra Genel Kurul’un bu hususta gizli oyla alacağı karar kesindir.
ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI
Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ayrı ayrı ceza verilir.
CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLER
Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.
Disiplin suçlarına uygulanacak cezaların takdiri ceza vermeye yetkili kurullara aittir. Tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir. Kurullar, takdir hakkının gerekçesini kararlarında açıklar.
TAZMİNAT (ZARARIN ÖDETİLMESİ)
Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleriyle maddi bir zarara yol açan üye ve dernek görevlilerine, disiplin cezası verilmesi yanında, sebep olduğu maddi zarar da rayiç bedel üzerinden tazmini için Yönetim Kurulunca hukuki yollara başvurulur.
Dernek Ana Tüzüğü, Talimat, Yönetmelik, Yönergeler, Duyurular ve diğer düzenlemelerle belirtilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususlara uymayan veya yasaklanan işleri yapan dernek görevlileri ve üyelere uygulanan cezalardır.
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
a., Denetim Faaliyetleri sonucu yapılan tespitler, 3.şahıslardan gelen şikâyetler veya bir olay hakkında Disiplin Kuruluna intikal ettirilen şikayetler bu kurulda görüşülür.
b. Genel Sekreter, Şube Başkanın yazılı talepleri ile yazılı şikâyetin bulunmaması durumunda, konunun önemine binaen, Disiplin Kurulu kendi takdirini kullanarak soruşturma yapabilir.
SAVUNMA HAKKI
Disiplin cezasının verilebilmesi için suçun oluşumuna konu kişi veya kişilerden yazılı savunma alınır. Yazılı savunmasını yapabilmesi için tebellüğ tarihinden itibaren ilgiliye 7 gün süre verilir. Verilen süre içinde yazılı savunmasını vermeyenler veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
KADINLAR KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 13) Derneğe bizzat üye olabilecek bayan üyelerle, Dernek üyesi sanayici ve iş adamlarının eşlerinin oluşturduğu kuruldur. Kurul, Dernek amaçlarına uygun sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunarak Derneğe manevi katkı sağlar. Yönetim kurulunca adaylığını yazılı olarak bildiren bayanlar arasında, bayanlar arasında yapılacak oylama ile en fazla oyu alan ve Dernek başkanı tarafından onaylanan bayan, kadınlar kurulu başkanı seçilir.
DERNEGİN GELİR KAYNAKLARI
MADDE 14-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi, günün şartlarına uygun olarak yönetim kurulunun alacağı kararla belirlenir. Aylık aidat ödentisi, günün şartlarına uygun olarak yönetim kurulunun alacağı kararla belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu görev süresi boyunca yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Dernek tarafından düzenlenecek eğitim ve sunum, kermes, gelirleri
8- Dernek tarafında organize edilecek, Yurtiçi, yurtdışı gezi ve seyahat gelirleri.
9- Ulusal, uluslar arası kurum, kuruluş, birlik ve örgüt ve benzeri her türlü kuruluşların proje veya iş birlikleri sonucunda elde edilecek gelirleri,
10- Lokal, işletme, alt yüklenici olarak verilen hizmetlerin gelirleri.
11- İştirak edilen, hissedar olunan Ticari faaliyetlerin gelirleri.
12-Diğer gelirler.
DERNEGİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 15-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
DERNEGİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 16-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü MADDE’si kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ *
MADDE 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen Madde’lerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 19-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
MADDE-20: DERNEĞİN ŞUBELERİ
Derneğin Genel Merkez Genel Kurulunca şube açılışı için, Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş ise bu yetkiye istinaden Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli yasal işlemlerini yerine getirerek şubeler açılır. Şubeler istenilen il ve ilçelerde açılabilir.
MADDE-21 -ŞUBELERİN KURULUŞ ŞEKLİ
Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, Genel Kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin Dernekler Müdürlüğüne verirler.
a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
e) Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
f) Şube açılması için Yönetim Kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisi,
g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek Yönetim Kurulu kararı fotokopisi.
Şubelerin Genel Kurula Kadar Yapması Gereken İşlemler:
Genel Kurulca Şubelerin açılışına izin verildiğinde, şubenin Genel Kurulu yapılıncaya kadar, faaliyetlerin yürütülmesi için, Genel Merkez Yönetim Kurulunca şube açılış bildirisinde adı geçen üyeler arasından, bir Şube Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip ve bir Veznedar olarak görev yapacak 6 kişilik Geçici Yönetim Kuruluna görev verilir.
Şube Yönetim Kurulu Genel Merkezden yazılı kuruluş onayını aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şubenin açıldığını ve kurucu üyelerin kimlik bilgi ve belgelerini, şubenin adresini bağlı bulunduğu Dernekler Müdürlüğü’ne bildirir ve bildirimlerden sonra verilen alındı belgesine istinaden çalışmalarına başlar ve alındı belgesinden bir suretle kuruluş bilgilerini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
MADDE 22: ŞUBE ÜYELİĞİ;
Şubelerin de Genel Merkez’de olduğu gibi, Asil Üye, Fahri Üye ve Onursal Üye olmak üzere üç çeşit üyesi vardır. Üyelik şartları aynen Genel Merkez Üyeliği gibidir. Şubeler uygun gördüğü üyelerini veya şahısları Onursal Üye olması için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na teklif ederler. Genel Merkez Yönetim Kurulu uygun bulursa teklifleri değerlendirir ve Onursal Üyeliği kabul eder ve onursal üyeliğin onaylandığına dair yazı ve taltiflerini tebellüğ eder.
Üyelerin hakları, üyelik giriş çıkış ve çıkarılması, Genel Merkez üyelik şartlarının aynısı olup, üye aidatları da aynıdır. Şubelerimizdeki üyelerin ikametgahları değiştiği takdirde yeni ikametgahındaki şubeye nakli yapılır. Nakil tarihine kadar hangi şubede kayıtlı ise o tarihe kadar aidatını ödemek kaydıyla nakli yapılır.
MADDE 23: ŞUBE ORGANLARI;
Şube Organları:
1-Şube Genel Kurulu,2-Şube Yönetim Kurulu, 3-Şube Denetleme Kurulu olup, Şube Genel Kurulu şubenin en yetkili kuruludur.
Şube Genel Kurulu:
1- Olağan Genel Kurul, 2- Olağanüstü Genel Kurul olarak iki türlü yapılır.
1-Olağan Genel Kurul: Şubeler Olağan Genel Kurullarını iki yılda bir OCAK ayı içerisinde yapmak zorundadır. Genel Kurul sonuçları Genel Merkez Genel Kurulu’nun yapılacağı tarihten en geç iki ay önce Genel Merkez’e bildirilir. Genel Kurul sonuçları ile birlikte, şubenin gelir gider hesapları ile faaliyet raporları da Genel Merkez’e bildirilir.
2-Olağanüstü Genel Kurul: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurulu kararlarına istinaden, ya da üye tam sayısının 1/ 5’nin çağrısı üzerine yapılır.
MADDE 24- ŞUBE GENEL KURULUNUN YAPILIŞ ŞEKLİ;
a-Çağrı Usulü:
Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da aynı yöntemlerle belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul’un ikinci toplantısının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
b-Toplantı Usulü:
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri veya Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Şube Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ve derneğe aidat borcu olan üyeler Genel Kurul oylamasına katılamaz Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Şube Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Şube Başkanı veya görevlendireceği Şube Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Şube Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Şube Başkanı’na teslim edilir. Şube Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Genel Kurul sonuçları 30 iş günü içerisinde Dernekler Müdürlüğüne ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Şube Temsilcisi (Delege ) Seçimi:
Şube doğal delegesi şube başkanı ve her 50 (elli ) üye için, şube Genel Kurulu’nda seçilen birer adet asil ve asil delege/delegelerin sayısının ½ si kadar yedek delege seçilir. Her durumda en az 1 (bir) yedek delege seçilmek zorundadır. Genel Merkez Genel Kurul toplantısına asil delege/delegeler oy kullanmak üzere katılır. Seçilen Genel Merkez delegelerinin isimleri şube Genel Kurul evrakları ile birlikte Genel Merkez’e bildirilir. Her hangi bir sebepten dolayı asil delegenin/delegelerin Genel Merkez kongresine katılmayacağının anlaşılması üzerine katılacak yedek üyenin ismi, Genel Kurul’dan önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir.
MADDE-25: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ;
Şube Genel Kurulunda en çok oy alan en az 11 en çok 19 asil ve 6 yedek üyenin seçilmesiyle şube Yönetim Kurulu oluşur. Asil üyeler arasından en geç 7 iş günü içerisinde gizli oyla, bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, , bir Muhasip ve yedi üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şube Başkanıdır. Oylamalarda, oyların eşitliği hallerinde başkanın oyu iki oy sayılır.
a) Şube Yönetim Kurulu Genel Kuruldan hemen sonra, kurullara seçilen üyelerin yeni görevlerini ve Genel Kurulda tanzim olunan evraklarını, 30 gün içerisinde, Dernekler Müdürlüğü’ne teslim ederler. Genel Merkezin istediği, şube Genel Kurul evraklarından yeteri kadarını da 30 gün içerisinde, dernek Genel Merkezi’ne teslim eder veya ulaşımını sağlarlar.
b) Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul işlemlerini tamamladıktan sonra, dernek tüzüğünde yazılı görevleri, Genel Kurul’da alınan kararları ve Genel Merkez’den gelen emir ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını yapar,
c) Uygulamada karar verilemediği durumlarda Genel Merkez’den bilgi alır,
d) Çalışmalarında Genel Merkez’i örnek alarak verilen yetkilerini kullanır.
e) Şubeler her yıl yıllık faaliyet raporunu en geç Ocak ayı sonuna kadar, genel istatistik bilgileri içeren raporu yazı ekinde Genel Merkez Yönetim Kurulu başkanlığına bildirir.
f) Şubeler her üç ayda bir hesap akışını kesin olarak, borç alacak dâhil Genel Merkez’e bildirir.
g) Faaliyetlerinde mutlaka karar alır ve gelir giderlerini yasa ve tebliğlere uygun yapar.
ğ) Şubeler birden fazla (şube sekreteri) eleman çalıştırmak için, gayrimenkul ve menkul mal edinmek için, ortaklık ve iştirak halleri için Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndan izin alırlar.
h) Şubeler gerek TBMM ‘si ve gerekse dış ilişkilerde tüzük de yazılı icraatları gerçekleştirebilmek için Genel Merkez’den izin alırlar veya Genel Merkez Kurulunca yayımlanan genelgeler doğrultusunda çalışırlar.
I) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yayımlayacağı, personel, kira, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, üye kabulü, yardım ve sosyal hizmetler gibi uygulamalar için genelge çıkararak şubelere bildirir ve şubeler bu genelgelere uymak zorundadır.
i) Kanun, Tüzük ve Genelgelere uymayan yönetici ve üyeler hakkında Disiplin Kurulunun vereceği rapor doğrultusunda, suçu tespit edilenler, uyarılır, görevi değiştirilir veya görevden alınırlar,
j) Şubelerin her yıl yapacağı burs ve yardımların miktar ve şekilleri Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve şubelere bildirilir.
MADDE- 26: DENETLEME KURULUNUN SEÇİMİ, OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:
Şube Denetleme Kurulu Genel Kurul’da yapılan gizli oyla 3 asil 3 yedek üyenin seçilmesiyle oluşur, şube hesapları, defter ve belgeleri, dernek gelirleri ve tahsilâtları, derneğin amacına uygun çalışıp, çalışmadığı, Genel Merkez’e süresinde istatistik bilgiler ve hesapların bildirilip, bildirilmediği hususları her üç ayda bir rapor edilir.
MADDE- 27: ŞUBE GELİRLERİ VE GENEL MERKEZ PAYLARI:
Şube gelirleri, üye aidatları, bağış ve yardımlar, ortaklık ve iştirak payları, lokal gelirleri, sergi, kermes, kurs, yarışma, kira gelirleri ve tüzükte yazılı faaliyetlerden doğan gelirlerdir. Gelirler makbuz karşılığı tahsil edilir, giderler mutlaka fatura ve fatura yerine kullanılan yasal belgelerle muhasebeleştirilir. Üye sayısı 1-50 arası olan şubeler 250 TL, üye sayısı 51 – 100 arası olan şubeler 350 TL, üye sayısı 101-150 arası olan şubeler 450 TL, üye sayısı 151-200 arası olan şubeler 550 TL, üye sayısı 201-250 arası olan şubeler 650 TL, üye sayısı 251-300 arası olan şubeler 750 TL, üye sayısı 300-500 arası olan şubeler 1000 TL, üye sayısı 501 ve üzeri olan şubeler 2000 TL, asgari olmak üzere, aylık tahsil ettiği net gelir toplamının %35’lik kısmını, aylık olarak takip eden her ayın 10’una kadar Genel Merkez hesabına gönderirler. Bu miktar her Genel Merkez Genel Kurulunda gerekirse artırılır veya azaltılır. Bu hususta Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun genelgelerine uyulur.
MADDE- 28: DİĞER BİRİMLER – TEMSİLCİLİKLER:
Temsilciliklerin açılışı Genel Kuruldan alınan yetkiyle ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Temsilciliklerin, karar verme yetkisi olmayıp, yasalarda ve yönetmeliklerde belirtilen hizmetleri yerine getirir, çalışma şekilleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca yayınlanan yönetmelik ve tebliğlere göre yapılır. Gelir ve giderleri merkez ve şubelerce karşılanır.
MADDE- 29- DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:
Genel Merkez Borçlanma Usulü;
Dernek gerektiğinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden ve üyelerinden yeteri kadar borç alır, Yönetim Kurulunca belirlenecek yönetmelik doğrultusunda ödeme yapar. Kira, burs, yardım, ücret, güvenlik, mal edinme, bütçe harcamaları, bürokratlar ve diğer dernek ve vakıflarla ilişkiler hakkında Yönetim Kurulunca yönetmelik hazırlanır ve uygulanır.
500.000 (Beşyüzbin) TL veya muadili döviz tutarı üzerinde Bankalardan kredi alma, üçüncü Kişilerin kredilerine kefil olma, kambiyo senetleri düzenleme veya kambiyo senetlerine kefil olma, aval verme ve derneği herhangi borç veya taahhüt altına sokacak işlemlerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı alınması şarttır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Şubelerin borçlanma Usulü;
Dernek gerektiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinden ve/veya üyelerinden yeteri kadar borç alır, Yönetim Kurulunca belirlenecek yönetmelik doğrultusunda ödeme yapar.
500.000 (Beşyüzbin) TL veya muadili döviz tutarı üzerinde Bankalardan kredi alma, üçüncü Kişilerin kredilerine kefil olma, kambiyo senetleri düzenleme veya kambiyo senetlerine kefil olma, aval verme ve derneği herhangi borç veya taahhüt altına sokacak işlemlerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı alınması şarttır.
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE 30-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 31-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Girişimci İşadamları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
MADDE- 32: TEMSİL VE İLZAM
Yönetim kurulunda yetkili başkandır. Başkanın bulunmaması, ulaşılamaması, hasta veya kendisinin yazılı veya sözlü bildirmesi durumunda, En az Başkan yardımcısı ve Genel Sekreter birlikte, dernek adına imza atar. Başkanın imza yetkisi hiçbir şarta bağlanamaz veya başka bir üye ile Genel Kurul kararı olmadan paylaştırılamaz. Başkan dernek adına vergi dairesi, sgk, kosgeb, kalkınma ajansları ve benzeri tüm resmi ve gayri resmi kurumlarda işlem yapma ve imza atma yetkisine yönetim kuruluna sözlü veya yazılı bilgi vermek kaydı ile sahiptir. Başkan, dernek lehine, bankalarda para yatırma, çekme, çek defteri alma, teslim etme, kredi alma, ödeme, şifre ve internet şifresi alma, sözleşme ve protokol imzalama, bankamatik veya kredi kartı alma, ödeme, hesap açma ve kapatma, imza atma, kullanma hakkına sahiptir.
Tüzük`teki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile derneği;
1) Dernek dışı yazışmalarda, Genel Başkan ve Genel Sekreter münferiden, Genel merkezden şubelere yapılan yazışmalarda, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter vekili ve Genel Sekreter yardımcıları münferiden, dernekçe yapılacak sözleşmelerde, Genel Başkan, Genel Sekreter veya Genel Sekreter vekilinden herhangi ikisinin müştereken, Diğer durumlarda, Genel Başkan, Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekili münferiden,
2) Mali işlerde, 15.000.- (onbeşbin) Türk lirasına kadar olan mali işlerde Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili münferiden 15.000 (onbeşbin) Türk lirası ile 500.000 (beşyüzbin) Türk lirasına kadar olan mali işlerde, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter vekilinden herhangi ikisinin müştereken, 500.000 (Beş yüz bin) Türk lirası üstündeki işlerde, Genel Başkan ve Genel Sekreterin müştereken imzaları ile temsil ve ilzam eder.
MADDE- 33: DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ
Derneğin kurucu yönetim kurulu ve üyeleri aşağıdaki gibidir:
1- İhsan Serdar Demirbilek Kurucu Başkan 44248248466, 05052697880, TC, Bay, Üniversite, Danışman, Cedidiye Mah. Mimar Sinan Cad. Kavaklı Sok. Güler İş Mrk. 9/101 Düzce
2- Mahmut Ataseven Kurucu Başkan Yardımcısı 36652502470, 05055440321, TC, Bay, Ortaöğretim, İşletmeci, Kazukoğlu Mah. Merkez Düzce
3- Mustafa Cantaş Kurucu Başkan Yardımcısı 17576948704, 05444810777, TC, Bay, Lise, İşletmeci, Camii kebir Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Sok No 8/A Düzce
4- Şamil Aydın Kurucu Genel Sekreter 33103620288, 05322377647, TC, Bay, Lise, İşletmeci, kiremit ocagı mah kadırga sk no 2 -5 düzce
5- Ali Evmez Kurucu Üye, 33790117764, 05535703330 , TC, Bay, Önlisans, İşletmeci, Kültür Mah. İstanbul Cad. İbrahimoğlu İş Merkezi No 27 Düzce
6- Mustafa Yiğit Kurucu Üye 367005001080, 05323833600, TC, Bay, Lisans, İşletmeci, Şıralık Mah. 1550 sokak No 13 Düzce
7- Mehmet Billorer Kurucu Üye 25177530044, 05325959070, TC, Bay, Üniversite, Danışman, Omurça Mahallesi Tüfekçiler Sokak No 2/B Bodrum Muğla
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 33-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. İş bu Tüzük 23 Maddeden ibarettir.